poniedziałek, 13 lipca 2020 r.
Strona główna Uniwersytet dla Rodziców w Koszalinie
Uniwersytet dla Rodziców w Koszalinie PDF Drukuj Email

W roku 2015, w ramach wygranego przez naszą organizację otwartego konkursu ofert, realizujemy zadanie zlecone przez Prezydenta Miasta Koszalina pt. Uniwersytet dla Rodziców.

Zadanie zakłada zorganizowanie programu profilaktyczno - wspierającego dla rodziców.

Program „Uniwersytet dla Rodziców” oparty jest na psychologii komunikacji. To program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Zadanie zakłada realizację cyklu 8 spotkań w 7 szkołach na terenie Miasta Koszalina. Każde ze spotkań przewidziane jest dla grupy 12-20 rodziców.

 

 

Grupą docelową są rodzice dzieci uczęszczających do szkół na terenie Miasta Koszalina.

W zajęciach będą mogli wziąć udział wszyscy chętni rodzice. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie przez pedagoga i wychowawców szkolnych. Pierwszeństwo udziału będą mieli rodzice wytypowani przez pedagogów szkolnych.

Głównym celem programu jest wspieranie rodziców , opiekunów i wychowawców w radzeniu sobie              w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka lepszego komunikowania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń , to małe kroki ku głębszej refleksji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co sprawia, że jest on także programem profilaktycznym dotyczącym uzależnień od substancji psychoaktywnych, a także HIV/AIDS.

 

Cele terapeutyczne:

- odreagowanie przez uczestników napięć emocjonalnych,

- aktywne uczenie uczestników nowych umiejętności psychologicznych,

- dotarcie do grup podwyższonego ryzyka  - dzieci i młodzieży z rodzin z problem uzależnień i wskazanie im właściwych wzorców, norm i postaw moralnych,

- ochrona dzieci i młodzieży przed kolejnymi urazami psychicznymi,

- usprawnienie relacji rodzic - dziecko,

- ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą i agresją,

Cele edukacyjne:

- nauczenie uczestników rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami,

- nauczenie uczestników radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w sposób nie destrukcyjny, akceptowalny społecznie,

- budowanie w uczestnikach postawy asertywnej,

- zaznajomienie uczestników, z mechanizmami uzależnień,

- nauczenie uczestników pełnienia określonych ról społecznych,

- uczenie uczestników właściwej komunikacji interpersonalnej,

- promocja zdrowego stylu życia, zdrowia, zachowań pro zdrowotnych,

 

 

 
szkolenia dla pracowników oświaty, doradztwo rodzinne w Koszalinie, rady pedagogiczne, imprezy integracyjne, ośrodek metodyczny w Koszalinie