Profilaktyka szkolna w Koszalinie Drukuj

W roku 2015, w ramach wygranego przez naszą organizację otwartego konkursu ofert, realizujemy zadanie zlecone przez Prezydenta Miasta Koszalina pt. Prowadzenie programów w ramach profilaktyki szkolnej.

Zadanie zakłada zorganizowanie programu profilaktyki szkolnej według programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  „Cukierki”, „Spójrz inaczej” , "III Elementarz ...." , "Jak żyć z ludźmi"

Grupę docelową stanowią uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Koszalina.

 

Celem realizacji zadania jest wdrożenie nowoczesnych, profesjonalnych, psychospołecznych programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Cele terapeutyczne zadania:

- dostarczenie młodzieży doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych do treści oraz doświadczeń,

- odreagowanie przez uczestników napięć emocjonalnych,

- aktywne uczenie uczestników nowych umiejętności psychologicznych,

- dotarcie do grup podwyższonego ryzyka - dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, wskazanie im właściwych wzorców i norm oraz postaw moralnych,

- ochrona dzieci i młodzieży przed kolejnymi urazami psychicznymi,

- usprawnienie relacji rodzic - dziecko.

Cele edukacyjne:

- nauczenie uczestników rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami,

- nauczenie młodzieży radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących w sposób nie destrukcyjny, akceptowalny społecznie, bez sięgania po środki psychoaktywne,

- budowanie w młodzieży postawy asertywnej, nauczenie ich odmawiania, gdy ktoś proponuje im sięganie po środki psychoaktywne,

- zaznajomienie uczestników z mechanizmami uzależnień,

- nauczenie młodzieży pełnienia określonych ról społecznych,

- uczenie młodzieży właściwej komunikacji interpersonalnej,

- wskazanie młodzieży alternatywnych i nieznanych im dotychczas sposobów spędzania czasu wolnego,

- zmniejszenie szkód wynikających z zażywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez osoby z otoczenia młodych ludzi - dostarczenie wiedzy na temat choroby alkoholowej,

- promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenie zdrowego życia.

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

1. Program profilaktyczny „Cukierki” - szkoły podstawowe klasy I-III

Program Wczesnej Profilaktyki "Cukierki" jest oparty na bajce pod tym samym tytułem. Jego adresatami są dzieci w wieku od 6 do 10 lat (przedszkole, klasy I-III). Program "Cukierki" należy do oddziaływań z zakresu profilaktyki uprzedzającej, która może być najbardziej skuteczna.

Program opiera się na wspólnej lekturze bajki "Cukierki" w zespole klasowym i pracy z dziećmi na bazie tekstu z wykorzystaniem różnych metod aktywnych. Celem zajęć jest przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły. Wykorzystanie m.in. metody fabuły w pracy z dziećmi jest niezwykle cenne. Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami pozwala na przebycie jedynie w wyobraźni wydarzeń, które mogą stać się istotnym stopniem w ich rozwoju intelektualnym i społecznym.

Program będzie realizowany przez 3 godziny dydaktyczne prowadzone przez jednego prowadzącego.

2 . Program profilaktyczny „Spójrz inaczej” - gimnazja

Jest to program autorstwa Andrzeja Kołodziejczyka i Ewy Czemierowskiej, jeden z pierwszych tego typu programów realizowanych w Polsce oparty na amerykańskich programach "Drug Education Curriculum and Substance Education".

Zajęcia obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Integracja uczestników.

2. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć.

3. Uczestnictwo w grupie.

4. Rozwiązywanie konfliktów.

5. Wiedza o środkach uzależniających.

6. Wiedza o reklamie i jej wpływ na młodych ludzi.

Doświadczenie prowadzących wskazały, że nie jest wymagane realizowanie programów według wstępnych założeń - tj. 16 spotkań na każdą klasę. Tematyka, którą należy zrealizować w danym zespole klasowym zamyka się w dwóch dwugodzinnych spotkaniach prowadzonych przez dwóch prowadzących - jeden główny i jeden wspomagający.

3. Program profilaktyczny NOE II - szkoły ponadgimnazjalnej

Program obejmuje:

1. Uświadomienie młodzieży czynników chroniących i czynników zagrażających w kontaktach z alkoholem i innymi substancjami zmieniającymi świadomość.

2. Pokazanie zagrożeń, jakim podlega młodzież w relacjach z alkoholem i innymi środkami wpływającymi na psychikę.

3. Pokazanie młodzieży sposobów ochrony przed zagrożeniami związanymi z piciem alkoholu i braniem narkotyków.

4. Integracja ze środowiskiem dorosłych.

Program obejmować będzie jedno dwugodzinne spotkanie, realizowane w zespołach klasowych przez dwóch prowadzących - jeden główny i jeden wspomagający.